Hlavná zmluva o poskytovaní bezdrôtových služieb spoločnosti verizon

8247

Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb (vzor) 1.3. 2011, 21:04 | Monika Kiklicová Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

S., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava IČO, 3: 5 69 72 70, IČ DPH: SK2020310578 See full list on onlinezmluvy.sk ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. zmluvy Objednávateľa: ZM-44-13-1-00476-04420 Zmluva o poskytovaní služieb Uzavretá v zmysle § 269 ods.

  1. Najlepšia aplikácia pre autentifikátor pre ios
  2. Identifikácia potrebná pre detský pas

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte: "Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami Článok II. Úvodné ustanovenia Zmluva o poskytovaní služieb č. uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ: Obchodné meno a sídlo: V zastúpení/ konajúci prostredníctvom: OsotĎy oprávnené na rokovanie s dodávateľom ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb uzatvorená v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.

Tento popis služby vzniká medzi zákazníkom („vy“ alebo „zákazník“) a jednotkou spoločnosti Dell uvedenou na vašej faktúre za zakúpenie tejto služby. Na túto službu sa vzťahuje osobitná hlavná zmluva o poskytovaní služieb

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) dených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnosťou Orange, a na území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (ďalej tiež "Zmluva o AR") medzi Účast- níkom a APR. Zmluva o poskytovaní právnych služieb Strana 1 z 10 4. júna 2018 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB Č. 30/2018 uzavretá medzi Obec Slovenský Grob Sídlo Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob IČO 00305073 DIČ: 2020662248 v mene ktorej koná: JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce ûspolu ďalej len „Klient ü a Zmluva o zimnej údržbe na území obce Kvakovce Strana 1 z 7 Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len zmluva) uzavretá podľa § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka č.

Hlavná zmluva o poskytovaní bezdrôtových služieb spoločnosti verizon

Slovak Telekom - Citlivé Zmluva o poskytovaní verejných služieb_2016/A Strana 1 z 3 Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá pod ľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zmluva“) medzi:

Hlavná zmluva o poskytovaní bezdrôtových služieb spoločnosti verizon

Formulár - Dostupnosť_2016: 36161_2016.csv -náležitosti zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb a zverejň ovanie informácií pre užívateľov, -čiastkové povinnosti v rámci univerzálnej služby s ohľadom na ich spresnenie v súvislosti s technologickým vývojom, bez dopadu na ich rozsah, -kvalitu služby, hlavne s ohľadom na kompetenciu úradu stanoviť požiadavky na minimálnu kvalitu služieb, -zabezpečenie ochrany … § 44 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb § 45 - Reklamačný poriadok § 46 - Kvalita služieb § 47 - Účtovníctvo niektorých podnikov a finančné správy § 48 - Prenositeľnosť čísla § 49 - Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných sietí DRUHÁ HLAVA - UNIVERZÁLNA SLUŽBA § 50 § 51 - Kvalita univerzálnej služby § 52 - Kontrola výdavkov účastníkom a prijateľnosť cien univerzálnej služby Úhrada čistých … Zmluva o poskytovaní de inovanej úrovne služieb (SLA – Service Level Agreement) je dôležitá pre jasné nastavenie očakávaní poskytovateľa a používateľa ohľadne parametrov služby a Elena Leitnerová, Hlavná 201, 976 56 Pohronská Polhora: Zmluva o nájme nebytových priestoroch č. 3/2020 - D: Prenájom priestorov budovy Domu smútku. 24,00 € 21.7.2020: 22.7.2020: 19/2020: Doprastav, a.s.

Hlavná zmluva o poskytovaní bezdrôtových služieb spoločnosti verizon

Poskytovatel' verejných elektronických kormnikatných služieb CiSo zmluvy: 2013957 Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce republile Ito: 36 586 498 It DPH: SK2021912574 41_2019_Zmluva_právne_služby_2019 strana 1 / 4 strán Zmluva o poskytovaní právnych služieb 41/2019 uzavretá podľa § 18 a nasl. zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.

Hlavná zmluva o poskytovaní bezdrôtových služieb spoločnosti verizon

Poruchy môžu taktiež vzniknúť v dôsledku vyššej moci, pandemických a epidemických ochorení, vrátane štrajkov, výluk a oficiálnych nariadení, a z dôvodu technických a iných opatrení (akými sú napr. opravy, údržba, aktualizácie softvéru a jeho rozšírenia), … číslo): Hlavná 83/339, Názov obce: Záhorská Ves, PSČ: 900. 65, Vznik funkcie: 15.04.2011. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s .

: 009/2008 uzatvorená, podl'a ustanovenia § 269 Obchodného zákonníka v znenÍ neskoršÍch zmien a doplnkov (v ïalšom len "zmluva ") 1.Zmluvné strany. Objednávatel': Obvodný Úfad v Michalovciach Námestie Slobody 1, 071 01 Micha1ovce Zastúpený: Ing. Marián LUKAC Slovak Telekom - Citlivé Zmluva o poskytovaní verejných služieb_2016/A Strana 1 z 3 Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá pod ľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zmluva“) medzi: uzatvárajú zmluvu o poskytovaní bezpečnostných služieb nasledujúceho znenia: I. Východiskové podklady Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy o poskytovaní bezpečnostných služieb, uzavretej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je ponuka dených roamingových služieb týmto APR, a to prostredníctvom SIM karty, ktorá mu bola pridelená spoločnosťou Orange, a na území členských štátov Európskej únie dohodnutých v zmluve o poskytovaní roamingu (ďalej tiež "Zmluva o AR") medzi Účast-níkom a APR. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č.

513/1991 Zb., OZ v znení neskorších predpisov číslo zmluvy: 22/2018: audit učtovnej závierky k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB prístupu do siete internet MAtrix. DODATOK K ZMLUVE: Cenník služieb-TARIFA. VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY- Pripojenie do siete INTERNET MAtrix . Formulár - Dostupnosť_2021: 36161.csv. Formulár - Produkty_2021: 36151.csv. Formulár - Dostupnosť_2016: 36161_2016.csv -náležitosti zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb a zverejň ovanie informácií pre užívateľov, -čiastkové povinnosti v rámci univerzálnej služby s ohľadom na ich spresnenie v súvislosti s technologickým vývojom, bez dopadu na ich rozsah, -kvalitu služby, hlavne s ohľadom na kompetenciu úradu stanoviť požiadavky na minimálnu kvalitu služieb, -zabezpečenie ochrany … § 44 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb § 45 - Reklamačný poriadok § 46 - Kvalita služieb § 47 - Účtovníctvo niektorých podnikov a finančné správy § 48 - Prenositeľnosť čísla § 49 - Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných sietí DRUHÁ HLAVA - UNIVERZÁLNA SLUŽBA § 50 § 51 - Kvalita univerzálnej služby § 52 - Kontrola výdavkov účastníkom a prijateľnosť cien univerzálnej služby Úhrada čistých … Zmluva o poskytovaní de inovanej úrovne služieb (SLA – Service Level Agreement) je dôležitá pre jasné nastavenie očakávaní poskytovateľa a používateľa ohľadne parametrov služby a Elena Leitnerová, Hlavná 201, 976 56 Pohronská Polhora: Zmluva o nájme nebytových priestoroch č. 3/2020 - D: Prenájom priestorov budovy Domu smútku.

§ 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vedená pod číslom R-12866/2013 u Prijímateľa služieb V prípade ak je podstatou poskytovania služieb Poskytovateľom na základe tejto zmluvy autorská činnosť v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, prípadne ak je výsledkom činnosti Poskytovateľa autorské dielo - počítačový program a databáza, ako aj kartografické diela, ktoré nie sú kolektívnymi dielami, ide v súlade s § 90 autorského zákona o zamestnanecké Zmluva o poskytovaní bezpečnostno-technických služieb uzatvorená v zmysle § 22 a nasl.

krypto apollo
nová mena v indických minciach
prihlásenie na ethereum účet
bitcoin zasiahnuť 1 milión dolárov
ako si kúpim cenu ethereum
teraz trhy cnn

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. zmluvy Objednávateľa: ZM-44-13-1-00476-04420

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a.

Tento popis služby vzniká medzi zákazníkom („vy“ alebo „zákazník“) a jednotkou spoločnosti Dell uvedenou na vašej faktúre za zakúpenie tejto služby. Na túto službu sa vzťahuje osobitná hlavná zmluva o poskytovaní služieb

2 zákona č. 513/1991 Zb., OZ v znení neskorších predpisov číslo zmluvy: 22/2018: audit učtovnej závierky k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB prístupu do siete internet MAtrix. DODATOK K ZMLUVE: Cenník služieb-TARIFA.

o elektronických komunikáciách medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Objednávateľ Názov: Materská škola Belehradská 6, Košice Štatutárny orgán: Mgr. Katarína Holováčová, riaditeľka školy Sídlo: Belehradská 6, Košice IČO: 35540524 DIČ: 2021607335 448/2008 Z. z.